0

Legal

I. Algemene voorwaarden Belmodo

1. Toepassing van deze algemene voorwaarden.

Door het gebruik van de BELMODO-website aanvaardt u op automatische, onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de toepassing van BELMODO’s algemene voorwaarden alsook van haar privacybeleid (zie verder op deze pagina). De toepassing van andere voorwaarden dan de algemene voorwaarden van BELMODO wordt uitdrukkelijk afgewezen. Dit behoudens de toepassing van de bijzondere voorwaarden voor bepaalde onderdelen of toepassingen van de BELMODO-website. Deze bijzondere voorwaarden dienen naast de huidige algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van BELMODO te worden gerespecteerd. In geval van tegenstrijdigheid wordt voorrang gegeven aan de bijzondere voorwaarden van BELMODO.

Het gebruik van BELMODO’s website en de daarin vermelde informatie is enkel toegelaten mits naleving van deze algemene voorwaarden en het privacybeleid. Indien u BELMODO’s algemene voorwaarden en/of privacybeleid niet integraal aanvaardt, dient u het gebruik van BELMODO’s website en de daarin opgenomen informatie stop te zetten.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De BELMODO-website bevat materiaal dat is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die aan BELMODO en/of haar licentiegevers toekomen.

Het gebruik van de BELMODO-website is slechts toegestaan voor zover dit is beperkt tot de weergave ervan op één apparaat en tot reproducties voor eigen privégebruik. Deze beperkte licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en omvat enkel persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk commercieel gebruik. Elk gebruik dat buiten deze beperkte licentie valt en/of er niet geheel mee in overeenstemming is, is niet toegestaan behoudens voorafgaande en schriftelijke goedkeuring vanwege BELMODO.

Indien u inzendingen aan BELMODO overmaakt en deze inzendingen elementen omvatten die beschermd zijn door intellectuele rechten, verzekert u zelf houder te zijn van deze intellectuele rechten dan wel alle noodzakelijke toestemmingen te hebben verkregen. BELMODO wijst elke verantwoordelijkheid voor uw inzending af en u bevestigt door uw deelname aan de actie of de wedstrijd dat u BELMODO zult vrijwaren tegen enige aanspraak van een derde m.b.t. uw inzending.

Naar aanleiding van de inzending geeft u uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming voor de exploitatie en gebruik, in welke vorm dan ook, geheel of partieel, wereldwijd en voor de gehele beschermingsduur van deze intellectuele rechten. U erkent hiervoor geen tegenprestatie te ontvangen. BELMODO is toegestaan licenties toe te kennen op de verkregen rechten en/of deze over te dragen aan derden, zonder voorafgaande melding noch tegenprestatie.

Het is onmogelijk voor BELMODO om alle inzendingen te controleren op hun wettigheid en op de naleving van intellectuele eigendomsrechten voorafgaand aan de publicatie. Gelieve een melding te versturen aan BELMODO mocht u een inbreuk vaststellen. BELMODO doet vervolgens binnen haar mogelijkheden het nodige om zo snel mogelijk te verhelpen aan de vermeende inbreuk.

3. Links naar de BELMODO-website

Het is in beginsel toegestaan om te linken naar de BELMODO-website, deze te delen en/of ernaar te verwijzen, voor zover deze links rechtstreeks leiden naar de precieze webpagina van de BELMODO-website die wordt aangehaald bij de verwijzing. Dergelijke verwijzingen zijn enkel mogelijk voor eigen, niet-commercieel gebruik, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van BELMODO.

4. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de websitebezoeker zijn bestemd voor het versturen van nieuwsbrieven, het verwerken van wedstrijdacties en het klantenbeheer (met inbegrip van de dienst na verkoop, de waarborg en de veiligheid) van BELMODO. De verwerkingen gebeuren in overeenstemming met BELMODO’s privacybeleid (zie verder op deze pagina).

De websitebezoeker die zijn identiteit als natuurlijke persoon bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, op verbetering, op verwijdering, beperking of overdracht ervan middels een gedagtekend en ondertekend verzoek aan BELMODO. Hij kan zich verzetten tegen iedere voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens. Hij heeft ook het recht om zich op verzoek kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten voor zover deze wordt verricht met het oog op direct marketing. De voormelde verzoeken dienen aan BELMODO te worden gemeld via de contactgegevens vermeld in artikel 3 van onderdeel IV.

II. Privacybeleid Belmodo

1. Contactgegevens

Deze website wordt beheerd door BELMODO (voor de contactgegevens: zie artikel 3 van onderdeel IV.). Voor al uw vragen en opmerkingen i.v.m. deze kennisgeving en de BELMODO-website kan u terecht op het hieronder vermeld adres van BELMODO of op het e-mailadres contact@belmodo.be.

2. Toepassing

BELMODO verwerkt uw persoonsgegevens enkel in de gevallen en voor de doeleinden zoals hierna vermeld. Lees dit privacybeleid nauwkeurig om meer te weten te komen over welke persoonsgegevens er worden verzameld, de manier waarop BELMODO uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze worden verwerkt.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten die BELMODO aanbiedt.

Door het gebruik van de BELMODO-website aanvaardt u op automatische, onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de toepassing van BELMODO’s privacybeleid alsook van haar algemene voorwaarden (zie bovenaan deze pagina).

BELMODO kan dit privacybeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Als wijzigingen van dermate invloed zijn op de wijze waarop BELMODO de al door BELMODO bewaarde persoonsgegevens verwerkt of openbaar maakt, zal BELMODO de websitegebruiker vragen een nieuwe versie van dit privacybeleid te aanvaarden zodra deze is gewijzigd. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht bij het eerste gebruik door de websitegebruiker van de BELMODO-website na communicatie van de wijziging van dit privacybeleid.

3. Beleid

BELMODO respecteert uw privacy en wil u aan de hand van deze kennisgeving informeren over haar beleid inzake de verwerking van de persoonsgegevens die zij via haar website verkrijgt. Hoewel het merendeel van de informatie van de BELMODO-website toegankelijk is zonder dat de gebruiker persoonsgegevens dient op te geven, vereist BELMODO in een aantal gevallen dat deze informatie wordt doorgegeven.

De persoonsgegevens worden hoe dan ook enkel verzameld wanneer de websitegebruiker deze zelf communiceert op uitdrukkelijk vrijwillige basis, bijvoorbeeld via het contactformulier op de BELMODO-website of op basis van ons cookiebeleid.

Het loutere doorgeven van deze informatie geldt als toestemming voor BELMODO om deze gegevens op te slaan en te verwerken, dit alles in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wettelijke regels. Daarnaast is het in een aantal gevallen mogelijk om in te loggen m.b.v. een account op een sociale netwerksite. Ook op die manier worden een aantal persoonsgegevens aan BELMODO medegedeeld. Het inloggen a.d.h.v. de voormelde account geldt als toestemming voor deze mededeling. Ten slotte kan BELMODO haar gegevens aanvullen met andere informatie waarover zij beschikt en/of die BELMODO van derden verkrijgt.

BELMODO verwerkt geen gevoelige gegevens noch andere gegevens die de uitdrukkelijke toestemming van de websitegebruiker vereisen.

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door BELMODO verzameld en verwerkt worden:

-    Gegevens die u rechtstreeks aan BELMODO verstrekt

•    Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …
•    Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …
•    Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met BELMODO
•    Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld worden via de BELMODO-website, apps, webshop, …

-    Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) website, applicatie en webshop

•    Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van BELMODO, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (zie cookiebeleid hieronder), gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u BELMODO toegang toe verleent heeft (zoals vb. locatiegegevens).

De websitegebruiker garandeert dat de gegevens die worden ingegeven hem of haar toebehoren, dan wel dat hij of zij de toestemming heeft deze gegevens mee te delen. Het gebruik van valse gegevens of van gegevens van derden die hun toestemming niet gaven, kan aanleiding geven tot het ontzeggen van de toegang tot BELMODO’s website, bepaalde onderdelen daarvan en/of andere producten en/of diensten, tijdelijk of definitief.

BELMODO garandeert dat zij de ontvangen persoonsgegevens enkel gebruikt voor de doelen uitdrukkelijk omschreven in dit privacybeleid. Iedere verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld zal alleen gebeuren met uw toestemming en volgens de toepasselijke wettelijke regels.

In het algemeen verwerkt BELMODO enkel persoonsgegevens om met u contact op te nemen, om u de producten en diensten te kunnen leveren die u bestelde of waarvoor u registreerde, ter uitvoering van wedstrijd acties, om u te informeren over haar eigen aanbod en dat van derden door het versturen van nieuwsbrieven , voor direct marketing doeleinden en voor de naleving van de op BELMODO van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin.

Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van BELMODO wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops,... . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Als u een product of dienst aankoopt bij BELMODO, verzamelt BELMODO, als onderdeel van het aan- en verkoopproces, de persoonsgegevens die u ons geeft, zoals uw naam en achternaam, adres of e-mailadres en betalingsgegevens. Deze informatie is nodig om uw transactie te verwerken, om u te helpen bij de levering van onze producten en diensten (inclusief boekhouding en facturering) en voor de klantenservice van BELMODO. Dit is een contractuele vereiste om BELMODO in staat te stellen de door u gevraagde transactie uit te voeren of voor te bereiden. Indien de hierboven vermelde informatie niet wordt verstrekt, is het onmogelijk zijn om de transactie uit te voeren.

BELMODO kan geaggregeerde of anonieme persoonsgegevens verwerken voor verschillende doeleinden, zowel voor zichzelf als voor derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

In ieder geval kan BELMODO persoonsgegevens verwerken voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om hun diensten te evalueren.

Het gebruik van persoonsgegevens voor directmarketing-doeleinden, zowel voor BELMODO zelf als voor haar commerciële partners, is onderworpen aan uw toestemming. U kan deze toestemming in volledige vrijheid geven of weigeren, al kan uit de weigering volgen dat bepaalde onderdelen van de BELMODO-website en/of bepaalde producten of diensten niet langer beschikbaar zullen zijn.

BELMODO biedt een aantal diensten aan (zoals onder meer het uitschrijven van wedstrijd acties) in samenwerking met andere ondernemingen, al dan niet met aanduiding van beide ondernemingen. Wanneer u gebruik maakt van deze diensten en/of zich ervoor aanmeldt via de BELMODO-website kan BELMODO de daarbij verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan deze onderneming indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Deze laatste stelt u op de hoogte van alle doeleinden die zij nastreeft bij het gebruik van deze gegevens. Na de geleverde diensten door BELMODO en de andere onderneming worden deze persoonsgegevens doorgegeven aan deze onderneming, en zal BELMODO deze persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij u ook heeft ingestemd met het krijgen van nieuwsbrieven verzonden door BELMODO. BELMODO is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere ondernemingen en raadt u aan om hun privacybeleid te lezen, dat kan afwijken van dat van BELMODO. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten.

Het is mogelijk om BELMODO te melden dat u (i) niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent haar producten- en dienstenaanbod en (ii) bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Deze melding kan gebeuren a.d.h.v. de link die aan de elektronische communicatie van BELMODO wordt toegevoegd alsook via het volgende e-mailadres: contact@belmodo.be. In dit geval worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij (i) BELMODO kan aantonen dat er zwaarwegende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of (ii) dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van enige rechtsvorderingen.

De websitebezoeker die zijn identiteit als natuurlijke persoon bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, op verbetering, verwijdering, beperking of overdracht ervan middels een gedagtekend en ondertekend verzoek aan BELMODO. De websitebezoeker heeft ook een recht op bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Hij kan vragen om duiding omtrent het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, de (categorieën van) gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben, de (categorieën van) ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de oorsprong van die gegevens en de logica, de betekenis en de beoogde gevolgen van een eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

Hij kan zich verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens, voor zover deze werden verkregen met het oog op direct marketing. Voor zover BELMODO gebruik zou maken van onvolledige en/of niet ter zake dienende gegevens, gegevens die onrechtmatig worden geregistreerd, meegedeeld of verwerkt en/of gegevens die langer werden bewaard dan toegelaten, kan u de verwijdering en/of het verbod van het gebruik ervan vragen. Het volstaat hiertoe om een e-mailbericht te sturen naar BELMODO, op het e-mailadres contact@belmodo.be, met een kopie van uw identiteitskaart en een gedagtekend en ondertekend verzoek in bijlage. Dezelfde bijlagen zijn vereist indien u BELMODO per brief wenst te contacteren, a.d.h.v. de voormelde contactgegevens. BELMODO poogt deze verzoeken ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst te beantwoorden.

In principe bewaart BELMODO de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van BELMODO met betrekking tot deze gegevens, tenzij uitdrukkelijk een andere periode wordt vermeld en indien u een aankoop heeft gedaan bij BELMODO in welk geval uw contactgegevens voor deze aankoop en andere gegevens nodig voor de uitvoering van deze koopovereenkomst in ieder geval 10 jaar worden bijgehouden of zolang de garantie loopt op het product.

In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, herstructurering, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis met betrekking tot de activiteiten of activa van BELMODO, kunnen uw persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

Om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen, neemt BELMODO en haar serviceproviders redelijke voorzorgsmaatregelen en past BELMODO algemeen erkende beveiligingsstandaarden toe om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet ongepast verloren gaan, worden misbruikt, worden geopend, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of vernietigd.

Persoonsgegevens worden beschermd door beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de aard van de informatie.

In geval van betwisting kan de betrokkene zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (voor België gevestigd te B-1000, Brussel, Drukpersstraat 35, www.privacycommission.be) die bevoegd is voor privacy en gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande de voorwaarden van dit privacybeleid, kan de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens buiten de voorwaarden van dit privacybeleid om gebeuren, voor zover voorzien is in enige toepasselijke privacy wetgeving of andere wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is. In het bijzonder kan BELMODO persoonsgegevens openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of indien BELMODO te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om i) te voldoen aan een wettelijke verplichting, ii) de rechten of eigendommen van BELMODO te beschermen en te verdedigen, iii) in dringende omstandigheden op te treden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

De website van BELMODO kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarop dit privacybeleid niet van toepassing is aangezien deze worden beheerd door derden. Wanneer u op één van deze hyperlinks klinkt, kunt u naar een andere website worden doorgestuurd. BELMODO is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en raadt u aan om hun privacybeleid te lezen, dat kan afwijken van dat van haar.

III. Cookiebeleid Belmodo

1. Wat zijn cookies ?

Tijdens uw bezoek aan BELMODO’s website kunnen er cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine bestanden die een website naar uw computer stuurt wanneer u de website bezoekt en die op uw computer worden bewaard. Deze bestanden maken het mogelijk dat u als gebruiker wordt herkend bij een later bezoek aan de BELMODO-website. BELMODO gebruikt deze cookies om uw surfervaring makkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren, door rekening te houden met uw eerdere bezoeken. Een cookie is dus volledig passief en bevat geen software programma’s, virussen of ‘spyware’.

2. Welke cookies gebruikt BELMODO?

BELMODO maakt gebruik van verschillende cookies, zowel bestanden die automatisch verdwijnen nadat de browser wordt afgesloten als bestanden die ook bij een later bezoek worden gebruikt. BELMODO verstuurt zelf een aantal cookies (‘first party cookies’), die BELMODO zelf beheert, ook qua verwerking van de verzamelde gegevens. Zo kan BELMODO uw gebruikerservaring van haar website verbeteren, bijvoorbeeld door de gekozen taalinstellingen op te slaan of te vermijden dat u herhaaldelijk dezelfde advertenties ziet.

Ook partners van BELMODO plaatsen cookies (‘third party cookies’), die door of voor hen werden ontwikkeld en waarbij enkel deze partners toegang tot de cookies en de verzamelde informatie hebben. BELMODO heeft dus geen zeggenschap over en/of kennis van de inhoud en de werking van deze cookies. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld cookies toevoegen aan hun advertenties op de BELMODO-website om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden, om u enkel interessante advertenties te tonen.

Daarnaast doet BELMODO beroep op derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Deze analyse is nodig voor BELMODO om haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers, wederom om het gebruiksgemak ervan te verhogen. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”). Het gaat onder meer om Facebook’s befaamde 'Like button' en 'Like box' (Vriend 1, vriend 2 en x mensen vinden dit leuk), waarbij Facebook de bezoekers kan herkennen a.d.h.v. cookies.

3. Cookies weigeren of verwijderen?

Indien u de BELMODO-website verder wilt bezoeken zonder de cookie-instellingen aan te passen en de link “verder gaan” aanklikt, wordt de installatie van cookies aanvaardt. Het is mogelijk om de installatie van cookies te weigeren, via de browserinstellingen van uw computer. Wel zullen sommige onderdelen van onze websites dan mogelijks niet of niet optimaal werken en/of is de toegang ertoe niet mogelijk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Na het uitschakelen en/of verwijderen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de BELMODO-website.

Informatie om cookies te weigeren en te verwijderen kan u onder meer op de volgende websites terugvinden:

IV. Algemeen

1. Wijzigingen

BELMODO is gerechtigd haar algemene voorwaarden, privacy- en cookie-beleid en wedstrijdreglementen te allen tijde aan te passen, onder meer naar aanleiding van aangepaste diensten, feedback van haar bezoekers of wetswijzigingen.

2. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Voor alle betwistingen zijn alleen de hoven en rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

3. Contactgegevens

BELMODO BVBA
Korianderstraat 2B
9000 Gent
0032/9391.71.91

 

V. Mail disclaimer Belmodo

De inhoud van BELMODO’s e-mails en eventuele bijlagen zijn enkel bestemd voor de rechtstreekse geadresseerden, volgens het erin opgegeven doel en/of gebruik en overeenkomstig BELMODO’s algemene voorwaarden (beschikbaar via www.belmodo.be/legal). Deze e-mails zijn van informatieve aard en vormen geen aanbod of uitnodiging tot aankoop. BELMODO kan de informatie in haar nieuwsbrief steeds wijzigen en maakt geen aanspraak op volledigheid van de beschrijving van producten of diensten waarnaar wordt verwezen.

Het is derden en andere niet-geadresseerden niet toegestaan deze informatie te gebruiken noch hergebruiken, op welke manier en in welke vorm dan ook. Indien u per vergissing een e-mail ontving vanwege BELMODO, dankt BELMODO u om dit te melden en vervolgens het bericht te verwijderen. De berichten namens BELMODO bevatten mogelijks vertrouwelijke informatie en/of (persoonlijke) standpunten die niet noodzakelijk overeenstemmen met die van BELMODO.

 

Agenda
Word Belmodo lover

Schrijf je in op de nieuwsbrief


Schrijf je in
Volg Belmodo
copyright Belmodo 2008 - 2018 | webontwikkeling door Plenso

Belmodo gebruikt cookies om uw surfervaring aangenamer te maken.
Lees meer over cookies of bekijk de algemene voorwaarden.

sluiten