0

Legal

I. Algemene voorwaarden Belmodo

1. Toepassing van deze algemene voorwaarden

Door het gebruik van de BELMODO-website aanvaardt u op automatische, onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de toepassing van BELMODO’s algemene voorwaarden alsook van haar privacybeleid (zie verder op deze pagina). De toepassing van andere voorwaarden dan de algemene voorwaarden van BELMODO wordt uitdrukkelijk afgewezen. Dit behoudens de toepassing van de bijzondere voorwaarden voor bepaalde onderdelen of toepassingen van de BELMODO-website. Deze bijzondere voorwaarden dienen naast de huidige algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van BELMODO te worden gerespecteerd. In geval van tegenstrijdigheid wordt voorrang gegeven aan de bijzondere voorwaarden van BELMODO.

Het gebruik van BELMODO’s website en de daarin vermelde informatie is enkel toegelaten mits naleving van deze algemene voorwaarden en het privacybeleid. Indien u BELMODO’s algemene voorwaarden en/of privacybeleid niet integraal aanvaardt, dient u het gebruik van BELMODO’s website en de daarin opgenomen informatie stop te zetten.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De BELMODO-website bevat materiaal dat is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die aan BELMODO en/of haar licentiegevers toekomen.

Het gebruik van de BELMODO-website is slechts toegestaan voor zover dit is beperkt tot de weergave ervan op één apparaat en tot reproducties voor eigen privégebruik. Deze beperkte licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en omvat enkel persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk commercieel gebruik. Elk gebruik dat buiten deze beperkte licentie valt en/of er niet geheel mee in overeenstemming is, is niet toegestaan behoudens voorafgaande en schriftelijke goedkeuring vanwege BELMODO.

Indien u inzendingen aan BELMODO overmaakt en deze inzendingen elementen omvatten die beschermd zijn door intellectuele rechten, verzekert u zelf houder te zijn van deze intellectuele rechten dan wel alle noodzakelijke toestemmingen te hebben verkregen. BELMODO wijst elke verantwoordelijkheid voor uw inzending af en u bevestigt door uw deelname aan de actie of de wedstrijd dat u BELMODO zult vrijwaren tegen enige aanspraak van een derde m.b.t. uw inzending.

Naar aanleiding van de inzending geeft u uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming voor de exploitatie en gebruik, in welke vorm dan ook, geheel of partieel, wereldwijd en voor de gehele beschermingsduur van deze intellectuele rechten. U erkent hiervoor geen tegenprestatie te ontvangen. BELMODO is toegestaan licenties toe te kennen op de verkregen rechten en/of deze over te dragen aan derden, zonder voorafgaande melding noch tegenprestatie.

Het is onmogelijk voor BELMODO om alle inzendingen te controleren op hun wettigheid en op de naleving van intellectuele eigendomsrechten voorafgaand aan de publicatie. Gelieve een melding te versturen aan BELMODO mocht u een inbreuk vaststellen. BELMODO doet vervolgens binnen haar mogelijkheden het nodige om zo snel mogelijk te verhelpen aan de vermeende inbreuk.

3. Links naar de BELMODO-website

Het is in beginsel toegestaan om te linken naar de BELMODO-website, deze te delen en/of ernaar te verwijzen, voor zover deze links rechtstreeks leiden naar de precieze webpagina van de BELMODO-website die wordt aangehaald bij de verwijzing. Dergelijke verwijzingen zijn enkel mogelijk voor eigen, niet-commercieel gebruik, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van BELMODO.

4. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de websitebezoeker zijn bestemd voor het klantenbeheer (met inbegrip van de dienst na verkoop, de waarborg en de veiligheid) van BELMODO. De verwerkingen gebeuren in overeenstemming met BELMODO’s privacybeleid (zie verder op deze pagina).

De websitebezoeker die zijn identiteit als natuurlijke persoon bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan middels een gedagtekend en ondertekend verzoek aan BELMODO. Hij kan zich verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens, voor zover deze werden verkregen met het oog op direct marketing. De voormelde verzoeken dienen aan BELMODO te worden gemeld via de contactgegevens vermeld in artikel 3 van onderdeel IV.

II. Privacybeleid Belmodo

1. Contactgegevens

Deze website wordt beheerd door BELMODO (voor de contactgegevens: zie artikel 3 van onderdeel IV.). Voor al uw vragen en opmerkingen i.v.m. deze kennisgeving en de BELMODO-website kan u terecht op het hieronder vermeld adres van BELMODO of op het e-mailadres contact@belmodo.be.

2. Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten die BELMODO aanbiedt.

Door het gebruik van de BELMODO-website aanvaardt u op automatische, onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de toepassing van BELMODO’s privacybeleid alsook van haar algemene voorwaarden (zie bovenaan deze pagina).

3. Beleid

BELMODO respecteert uw privacy en wil u aan de hand van deze kennisgeving informeren over haar beleid inzake de verwerking van de persoonsgegevens die zij via haar website verkrijgt. Hoewel het merendeel van de informatie van de BELMODO-website toegankelijk is zonder dat de gebruiker persoonsgegevens dient op te geven, vereist BELMODO in een aantal gevallen dat deze informatie wordt doorgegeven. Het loutere doorgeven van deze informatie geldt als toestemming voor BELMODO om deze gegevens op te slaan en te verwerken, dit alles in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wettelijke regels. Daarnaast is het in een aantal gevallen mogelijk om in te loggen m.b.v. een account op een sociale netwerksite. Ook op die manier worden een aantal persoonsgegevens aan BELMODO medegedeeld. Het inloggen a.d.h.v. de voormelde account geldt als toestemming voor deze mededeling. Ten slotte kan BELMODO haar gegevens aanvullen met andere informatie waarover zij beschikt en/of die BELMODO van derden verkrijgt.

BELMODO verwerkt geen gevoelige gegevens noch andere gegevens die de expliciete, schriftelijke toestemming van de websitegebruiker vereisen.

De websitegebruiker garandeert dat de gegevens die worden ingegeven hem of haar toebehoren, dan wel dat hij of zij de toestemming heeft deze gegevens mee te delen. Het gebruik van valse gegevens of van gegevens van derden die hun toestemming niet gaven, kan aanleiding geven tot het ontzeggen van de toegang tot BELMODO’s website, bepaalde onderdelen daarvan en/of andere producten en/of diensten, tijdelijk of definitief.

BELMODO garandeert dat zij de ontvangen gegevens enkel gebruikt voor de doelen in deze privacyverklaring en voor eventuele bijkomende doelen die voor elke specifieke dienst worden bepaald. In het algemeen verwerkt BELMODO enkel persoonsgegevens om met u contact op te nemen, om u de producten en diensten te kunnen leveren die u bestelde of waarvoor u registreerde, om u te informeren over haar eigen aanbod en dat van haar commerciële partners en deze te kunnen personaliseren en voor direct marketing doeleinden van derden.

Het gebruik van persoonsgegevens voor directmarketing-doeleinden, zowel voor BELMODO zelf als voor haar commerciële partners, is onderworpen aan uw toestemming. U kan deze toestemming in volledige vrijheid geven of weigeren, al kan uit de weigering volgen dat bepaalde onderdelen van de BELMODO-website en/of bepaalde producten of diensten niet langer beschikbaar zullen zijn.

BELMODO biedt een aantal diensten aan in samenwerking met andere ondernemingen, al dan niet met aanduiding van beide ondernemingen. Wanneer u gebruik maakt van deze diensten en/of zich ervoor aanmeldt via de BELMODO-website kan BELMODO de daarbij verzamelde gegevens doorgeven aan deze onderneming. Deze laatste stelt u op de hoogte van alle doeleinden die zij nastreeft bij het gebruik van deze gegevens.

Het is mogelijk om BELMODO te melden dat u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent haar producten- en dienstenaanbod. Deze melding kan gebeuren a.d.h.v. de link die aan de elektronische communicatie van BELMODO wordt toegevoegd alsook via het volgende e-mailadres: contact@belmodo.be.

De websitebezoeker die zijn identiteit als natuurlijke persoon bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan middels een gedagtekend en ondertekend verzoek aan BELMODO. Hij kan vragen om duiding omtrent het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, de (categorieën van) gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben, de (categorieën van) ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de oorsprong van die gegevens en de logica van een eventuele geautomatiseerde besluitvorming. Hij kan zich verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens, voor zover deze werden verkregen met het oog op direct marketing. Voor zover BELMODO gebruik zou maken van onvolledige en/of niet ter zake dienende gegevens, gegevens die onrechtmatig worden geregistreerd, meegedeeld of verwerkt en/of gegevens die langer werden bewaard dan toegelaten, kan u de verwijdering en/of het verbod van het gebruik ervan vragen. Het volstaat hiertoe om een e-mailbericht te sturen naar BELMODO, op het e-mailadres contact@belmodo.be, met een kopie van uw identiteitskaart en een gedagtekend en ondertekend verzoek in bijlage. Dezelfde bijlagen zijn vereist indien u BELMODO per brief wenst te contacteren, a.d.h.v. de voormelde contactgegevens. BELMODO poogt deze verzoeken ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst te beantwoorden.

In geval van betwisting kan de betrokkene zich wenden tot de Belgische Privacycommissie of de rechtbank van eerste aanleg. Ook kan u inzage nemen in het openbaar register van de Belgische Privacycommissie.

III. Cookiebeleid Belmodo

1. Wat zijn cookies ?

Tijdens uw bezoek aan BELMODO’s website kunnen er cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine bestanden die een website naar uw computer stuurt wanneer u de website bezoekt en die op uw computer worden bewaard. Deze bestanden maken het mogelijk dat u als gebruiker wordt herkend bij een later bezoek aan de BELMODO-website. BELMODO gebruikt deze cookies om uw surfervaring makkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren, door rekening te houden met uw eerdere bezoeken. Een cookie is dus volledig passief en bevat geen software programma’s, virussen of ‘spyware’.

2. Welke cookies gebruikt BELMODO?

BELMODO maakt gebruik van verschillende cookies, zowel bestanden die automatisch verdwijnen nadat de browser wordt afgesloten als bestanden die ook bij een later bezoek worden gebruikt. BELMODO verstuurt zelf een aantal cookies (‘first party cookies’), die BELMODO zelf beheert, ook qua verwerking van de verzamelde gegevens. Zo kan BELMODO uw gebruikerservaring van haar website verbeteren, bijvoorbeeld door de gekozen taalinstellingen op te slaan of te vermijden dat u herhaaldelijk dezelfde advertenties ziet.

Ook partners van BELMODO plaatsen cookies (‘third party cookies’), die door of voor hen werden ontwikkeld en waarbij enkel deze partners toegang tot de cookies en de verzamelde informatie hebben. BELMODO heeft dus geen zeggenschap over en/of kennis van de inhoud en de werking van deze cookies. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld cookies toevoegen aan hun advertenties op de BELMODO-website om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden, om u enkel interessante advertenties te tonen.

Daarnaast doet BELMODO beroep op derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Deze analyse is nodig voor BELMODO om haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers, wederom om het gebruiksgemak ervan te verhogen. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”). Het gaat onder meer om Facebook’s befaamde 'Like button' en 'Like box' (Vriend 1, vriend 2 en x mensen vinden dit leuk), waarbij Facebook de bezoekers kan herkennen a.d.h.v. cookies.

3. Cookies weigeren of verwijderen?

Indien u de BELMODO-website verder wilt bezoeken zonder de cookie-instellingen aan te passen en de link “verder gaan” aanklikt, wordt de installatie van cookies aanvaardt. Het is mogelijk om de installatie van cookies te weigeren, via de browserinstellingen van uw computer. Wel zullen sommige onderdelen van onze websites dan mogelijks niet of niet optimaal werken en/of is de toegang ertoe niet mogelijk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Na het uitschakelen en/of verwijderen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de BELMODO-website.

IV. Algemeen

1. Wijzigingen

BELMODO is gerechtigd haar algemene voorwaarden, privacy- en cookie-beleid en wedstrijdreglementen te allen tijde aan te passen, onder meer naar aanleiding van aangepaste diensten, feedback van haar bezoekers of wetswijzigingen.

2. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Voor alle betwistingen zijn alleen de hoven en rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

3. Contactgegevens

BELMODO BVBA
Korianderstraat 2B
9000 Gent
0032/9391.71.91

V. Mail disclaimer Belmodo

De inhoud van BELMODO’s e-mails en eventuele bijlagen zijn enkel bestemd voor de rechtstreekse geadresseerden, volgens het erin opgegeven doel en/of gebruik en overeenkomstig BELMODO’s algemene voorwaarden (beschikbaar via www.belmodo.be/legal). Deze e-mails zijn van promotionele en informatieve aard en vormen geen aanbod of uitnodiging tot aankoop. BELMODO kan de informatie in haar nieuwsbrief steeds wijzigen en maakt geen aanspraak op volledigheid van de beschrijving van producten of diensten waarnaar wordt verwezen.

Het is derden en andere niet-geadresseerden niet toegestaan deze informatie te gebruiken noch hergebruiken, op welke manier en in welke vorm dan ook. Indien u per vergissing een e-mail ontving vanwege BELMODO, dankt BELMODO u om dit te melden en vervolgens het bericht te verwijderen. De berichten namens BELMODO bevatten mogelijks vertrouwelijke informatie en/of (persoonlijke) standpunten die niet noodzakelijk overeenstemmen met die van BELMODO.

Wedstrijden
Agenda

25.01.2018 - 27.11.2018

SASK: Shoes Selection

25.01.2018 - 27.11.2018

SASK: Shoes Selection

21.03.2018 - 30.05.2018

Female street art expositie

Ontdek meer
Word Belmodo lover

Schrijf je in op de nieuwsbrief


Schrijf je in
Volg Belmodo
copyright Belmodo 2008 - 2018 | webontwikkeling door Plenso

Belmodo gebruikt cookies om uw surfervaring aangenamer te maken.
Lees meer over cookies of bekijk de algemene voorwaarden.

sluiten